Podmienky ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste naším zákazníkom alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje - meno a priezvisko (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (dodaciu a prípadne fakturačnú), telefónny a mailový kontakt.

Okrem toho evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.

 

Okrem toho spracúvame osobné údaje na tieto účely:
Súťaže na Facebooku – podnikateľský subjekt Harvis s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov podnikateľským subjektom Harvis s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami. Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenie menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Gran Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Bezpečné spracúvanie Vašich osobných údajov veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou.

 

Vaše osobné údaje spracovávame tak, aby boli maximálne chránené a ich spracúvanie bolo v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej aj ako „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Taktiež v súlade s Obchodnými podmienkami podnikateľského subjektu Harvis s.r.o.

 

 

Prečítajte si prosím informácie o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte Vy v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

 

 

Kto je správca?

Spoločnosť Harvis s.r.o,  so sídlom Priemyselná 2, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, IČO: 31410081, zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 842/R , ktorá prevádzkuje webovú stránku . 

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi nám spracovaním budú pomáhať.

 

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail bistrology.sk@gmail.com

 

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

  • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

➤ poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a tel. číslo nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. vybavenie objednávky).

➤ vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje- titul, meno, priezvisko, obchodné meno, adresa) nevyhnutne potrebujem, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Informácie o komunikácii s Vami
Informácie o komunikácii s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu.

 

➤ marketing

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných ponúk. Ak ste naším zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu, pokiaľ sa sami odhlásite.

Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu, než sa sami odhlásite. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

➤ pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu než sa sami odhlásite. To môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

➤ fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy

Len na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, referencie, spätnej väzby a pod. a to do doby, než súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu priebehu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom nemá prístup nik iný okrem nás.  Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledujúci poskytovatelia:

  • Facebook - FB pixel

  • Google - Google Analytics

 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Poskytovanie dát mimo Európskej únii

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú adekvátnu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: bistrology.sk@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zbadáte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

 

Právo na prenos údajov

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v elektronicky čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade tak zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že ak budeme spracovávať vaše osobné údaje, sme povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 8.8.2022