Obchodné podmienky

  •  

Názov firmy (prevádzkovateľ www.bistrology.sk) - Harvis s.r.o., Priemyselná 2, Nové Mesto nad Váhom 91501

 

IČO: 31410081

DIČ: 2020380494

IČ DPH: SK2020380494

sídlo: Priemyselná 2, Nové Mesto nad Váhom 91501

Zápis v OR Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 842/R

 

Prevádzka - Bistrology, Československej armády 81/19, Nové Mesto nad Váhom 91501

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov Predávajúceho cez náš e-shop www.bistrology.sk, telefonicky alebo prostredníctvom Facebook či Instagram stránky uvedených na internetových stránkach www.bistrology.sk. Predávajúci je zároveň aj výhradným výrobcom výrobkov ponúkaných na uvedených stránkach.

 

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za Tovar elektronicky objednaný́, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené.

Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto Obchodné podmienky sú v súlade so zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

 

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY


Pred objednaním si prečítajte naše obchodné podmienky.  Svojou objednávkou potvrdzujete, že s obchodnými podmienkami súhlasíte. Všetky objednávky prijaté cez náš e-shop www.bistrology.sk sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Kúpna zmluva vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru Kupujúcim a jeho následným prijatím a potvrdením Predávajúcim. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Naše produkty a výrobky si môžete objednať aj osobne, telefonicky na čísle 0911 414 742 alebo e-mailom na bistrology.sk@gmail.com. Ak by ste mali potrebu svoju objednávku zrušiť alebo zmeniť, oznámte nám to telefonicky, príp. e-mailom najneskôr 2 dni pred dohodnutým odberom (studená kuchyňa), 5 dní (dezerty), 7 dní (torty). Platba za objednávku prebieha v hotovosti alebo kartou pri prevzatí našich výrobkov u nás na prevádzke Bistrology. 

 

Predávajúci má právo objednávku neprijať, ak na konkrétny termín nie je schopný kapacitne, alebo z iných dôvodov objednávku prijať. Predajca informuje kupujúceho o prijatí / zrušení objednávky formou potvrdzovacieho e-mailu.

V prípade produktu s individuálnym dizajnom je pravdepodobnosť zmeny či doplnenia objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci v takom prípade zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená až následným potvrdením kupujúceho.


CENY VÝROBKOV

Informácie o produktoch vrátane cien sú uvedené pri jednotlivých produktoch v našom e-shope www.bistrology.sk Ceny produktov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Pri produktoch s možnosťou individuálneho dizajnu nie je cena konečná. Kupujúci je o tom informovaný ešte pred pridaním produktu do košíka „Uvedená cena sa môže zmeniť na základe vašich individuálnych požiadaviek. Zaktualizovaná cena bude upresnená pri potvrdení objednávky.“ Predávajúci si preto vyhradzuje právo na zmenu cien. Platí cena produktu, ktorá je uvedená v e-maily, ktorým je objednávka potvrdená.

 

ODSTÚPENIE OD OBJEDNÁVKY

1. Od objednávky je možné odstúpiť za nasledovných podmienok:

  1. Strana, ktorá odstupuje od objednávky mimo dôvodov ustanovených týmito VOP alebo zákonom je povinná uhradiť odstupné vo výške:a) 50% z ceny objednávky pri odstúpení menej ako počet dní uvedený vyššie v časti OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVYb) 0% z ceny objednávky pri odstúpení v stanovenom termíne pre dané produktové kategórie

Rezervačný poplatok môže byť použitý na úhradu odstupného, ostatná časť bude kupujúcemu vrátená totožnou formou akou bola uhradená.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu za objednané produkty môže kupujúci realizovať týmito spôsobmi:

  • v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere 

Platby sa vykonávajú v EUR v hotovosti, kartou. Sumu kupujúci zaplatí až pri preberaní tovaru v mieste predaja. Ako doklad o platbe vystaví Predávajúci kupujúcemu pokladničný́ blok. 

Predávajúci vyžaduje pri objednávke nad 200 EUR zálohovú platbu (rezervačný poplatok) vo výške 50% zo sumy objednávky a to v hotovosti na našej prevádzke Bistrology.

 

Rezervačný poplatok
Pri záväznej objednávke s hodnotou nad 200 EUR, sa skladá rezervačný poplatok vo výške 50% z hodnoty objednávky. Zvyšná suma danej objednávky sa doplatí pri prevzatí, ak nebolo dohodnuté inak. Rezervačný poplatok bude odrátaný z celkovej sumy objednávky. Rezervačný poplatok je nevratný a neprenosný v plnej hodnote v prípade zrušenia objednávky.

1. Slúži na rezervovanie termínu. V danom prípade nebudeme môcť potvrdiť inému zákazníkovi Váš termín.
2. V prípade vykonania objednávky bude v totožnej výške odrátaný od ceny objednávky.
3. Rezervačný poplatok sa vzťahuje na termín a zákazníka, nie na tovar

 

DODACIE PODMIENKY

Dodanie výrobkov prebieha nasledovne:

  • vopred ohláseným osobným odberom na adrese prevádzky Bistrology, Československej armády 81/19 v Novom Meste nad Váhom a to v štandartných otváracích hodinách, ak nebolo vopred dohodnuté inak.

 

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru a v prípade akýchkoľvek závady toto ihneď telefonicky alebo e-mailom oznámiť Predávajúcemu.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

TERMÍN DODANIA

 

Termín dodania uvedený v objednávkovom formulári je záväzný pre Predávajúceho a aj pre Kupujúceho až po prijatí objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje že v termíne dodania bude mať tovar pre Kupujúceho pripravený a Kupujúci sa zaväzuje, že si v danom termíne tovar vyzdvihne. O termíne odberu bude kupujúci informovaný zo strany predávajúceho a to buď emailom alebo telefonicky. 

  • V prípade že sa Kupujúci omešká s vyzdvihnutím tovaru o viac ako 2 hodiny, prípade ak si nestihne tovar vyzdvihnúť v rámci dňa na ktorý bol tovar objednaný, informuje bezodkladne Predávajúceho a dohodnú si ďalší najskorší možný termín prevzatia tovaru. V prípade ak sa nepodarí v deň odberu spojiť s kupujúcim má právo predajca od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  • V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany Predávajúceho, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho bezodkladne telefonicky informovať. V prípade predĺženia doby trvania dodania o viac ako 3 hodiny oproti požadovaného termínu dodania má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

 

 

DOPLNKOVÉ PODMIENKY 

 

Produkty
Všetky naše výrobky sú vyrábané ručne, preto sa konečné produkty môžu od obrázkov na webe mierne odlišovať. Týka sa to hlavne ozdôb (ovocia, kvetov, byliniek,atď), ktoré používame podľa dostupnosti. Zapichovacie ozdoby nie sú súčasťou produktov, avšak na objednávku ich vieme zabezpečiť. Tieto produkty sa naceňujú individuálne. Niektoré výrobky (hlavne torty, sandwiche, croissanty) môžu obsahovať výstuže, špáradlá, špajle, nejedlé dekorácie, atď. Po opustení prevádzky alebo prevzatí objednávky nezodpovedáme za rozdiely a škody zistené mimo nej.

 

Informácie o zložení produktov
Naše produkty sú pripravované z tých najkvalitnejších surovín, vyhýbame sa syntetickým arómam, konzervantom. Pokiaľ daný produkt obsahuje alergén, tak je to v jeho popise uvedené (zoznam alergénov v jednotlivých výrobkoch je k nahliadnutiu na prevádzke  a je dostupný aj na našej stránke ww.bistrology.sk). Berte prosím na vedomie, že všetky produkty sú pripravované na mieste, kde sa tieto alergény spracovávajú, preto môžu obsahovať ich stopy.

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Riešenie reklamácií

Prípadné reklamácie budú vyriešené v súlade s reklamačným poriadkom prevádzky Bistrology a právnymi predpismi platnými v SR. Tovar je možné reklamovať u dodávateľa podľa podmienok reklamačného poriadku telefonicky na čísle 0911 414 742 alebo priamo na našej prevádzke Bistrology do 24 hodín od odberu alebo dodania tovaru a pri striktnom dodržaní skladovacích podmienok!

 

2. Všeobecné ustanovenia reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobky a služby zakúpené v našej prevádzke a reklamované v súlade s týmto Reklamačným poriadkom. Dátum uplatnenia reklamácie je dátum fyzického odovzdania reklamovaného tovaru v mieste pôvodného nákupu v prevádzke Bistrology. Skutočnosť, že bol zákazník úplne a detailne zoznámený s reklamačným poriadkom, záručnými a obchodnými podmienkami a svoj súhlas s ich obsahom potvrdzuje zákazník:

a) záväznou objednávkou

b) podpisom alebo iným potvrdením dodacieho listu/daňového dokladu

c) fyzickým prevzatím tovaru

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie je písomne uzatvorená zmluva o iných obchodných, záručných a reklamačných podmienkach.

 

3. Spôsoby riešenia oprávnených reklamácií

Pokiaľ ide o vadu odstrániteľnú, sú uplatnené reklamácie riešené nasledovnými spôsobmi:
a) Predávajúci má povinnosť bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť výrobok. Okamžitá výmena výrobku je podmienená jeho fyzickým stavom na sklade.


b) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť zlý výrobok za výrobok bez vady (voľba spôsobu vyriešenia reklamácie je výhradne vecou Predávajúceho a Kupujúci sa nemôže takého vyriešenia svojej reklamácie právom domáhať, pokiaľ nie je v zákonných normatívach upravujúcich Reklamačný poriadok uvedené inak. V takomto prípade sa postupuje podľa aktuálne platnej právnej legislatívy).


c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady či výmeny tovaru udeliť primeranú zľavu z kúpnej ceny,(voľba spôsobu vyriešenia reklamácie je výhradne vecou Predávajúceho a Kupujúci sa nemôže takého vyriešenia svojej reklamácie právom domáhať, pokiaľ nie je v zákonných normatívach upravujúcich Reklamačný poriadok uvedené inak. V takomto prípade sa postupuje podľa aktuálne platnej právnej legislatívy).


d) Reklamácie sa riešia výhradne u Predávajúceho na prevádzke. Reklamácia sa zásadne nerieši u zákazníka, doprava tovaru kvôli reklamácii je záležitosťou Kupujúceho.


e) Kupujúci je povinný si zakúpený tovar vizuálne skontrolovať ešte na mieste zakúpenia. Reklamáciu akokoľvek poškodeného alebo nekompletného tovaru, reklamáciu množstva, druhu, akosti či ceny, vrátane reklamácie akýchkoľvek parametrov zistiteľných vonkajšou obhliadkou tovaru, musí Kupujúci uplatniť najneskôr pri preberaní hotového výrobku. Predávajúci pri zistení oprávnenosti reklamácie ihneď odstráni nedostatky. Prevzatím tovaru a zaplatením za tovar Kupujúci prejavuje súhlas so zhotovením, výzorom, akosťou, množstvom a cenou tovaru. Na neskoršie reklamácie týchto parametrov nebude braný ohľad.


f) Reklamáciu chutí, zloženia, alebo iných vonkajšou obhliadkou nezistiteľných parametrov tovaru musí Kupujúci uplatniť okamžite po ich zistení a zároveň musí zaistiť, aby celú dobu od prevzatia výrobku až do uplatnenia reklamácie bol výrobok uložený spôsobom a pri teplote zodpovedajúcim požiadavkám zákona a predpisov, upravujúcich oblasť výroby a skladovania potravín. Predmetom reklamácie tiež nemôže byť menší počet nakrájaných porcií z torty, nakoľko veľkosť odkrojeného rezu je na zvážení kupujúceho (v objednávke je uvedený presný rozmer torty, počet porcií je len orientačný). Rovnako nemôže byť predmetom reklamácie chuť, nakoľko ide o subjektívny pocit.


g) Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, neprimeranou prepravou, nesprávnym skladovaním, nedodržiavaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých bol tovar vyrobený alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má. Reklamovaný výrobok pri reklamácii musí mať požadovanú teplotu (podľa pokynov predávajúceho k danému výrobku). Kupujúci so sebou musí priniesť reklamovaný tovar ktorý bude obsahovať aspoň 80% obsahu.


h) O oprávnenosti reklamácie rozhodne podľa svojho uváženia poverený pracovník u Predávajúceho aj na základe fotografie Kupujúceho, ktorý ju vyhotoví bezodkladne po zistení poškodenia ako dôkazový materiál.


i) O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane Kupujúci. Originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií.


j) Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, Predávajúci písomne oznámi Kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

4. Skladovacie podmienky

Všetky objednávky výrobkov studenej kuchyne a cukrárenskej výroby vyrobené a dodané prevádzkou Bistrology sú skladované pri teplote od +2°C do max. 8°C, výrobky z kategórie "Pečené" sú skladované pri teplote do 24°C. Po odovzdaní objednaného tovaru zákazníkovi musia byť tieto skladovacie podmienky jednoznačne zachované.

 

V prípade, že dodávaný tovar nebude skladovaný pri týchto teplotách, hrozí jeho znehodnotenie a v tomto prípade saprevádzka Bistrology zrieka akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody na dodávanom tovare a zároveň nie je možné ani akceptovať prípadnú reklamáciu.

Pri správnom skladovaní vám garantujeme max. 48 hodín záruku na kvalitu tovaru v závislosti od typu výrobku. Pri zistení problému v objednávke týkajúcej sa chuti alebo zloženia výrobku po prevzatí výrobku, nás neodkladne kontaktujte na telefónnom čísle 0911 414 742. Závadu je nutné nahlásiť ihneď po zistení, na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

 

5. Poučenie o skladovacích podmienkach

Výrobky Bistrology musia byť skladované pri teplotách uvedených pri jednotlivých výrobkoch na našej webovej stránke, oddelene od surovín iného pôvodu z dôvodu hrozby kontaminácie inými arómami a mikroorganizmami. Pri nedodržaní týchto skladovacích podmienok zaniká právo zákazníka na neskoršie reklamácie!

Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť Kupujúcim vrátený v chránenom obale (termotaške) s max. teplotou do 8°C, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru. Kupujúci je povinný spolu so záručnými dokladmi (faktúra alebo pokladničný blok) priniesť tovar do prevádzky Predávajúceho. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

 

6. Reklamačná doba

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.
2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: –

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (torty, koláče, zákusky, obložené pečivo,...).

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Hurbanova 59, www.mhsr.sk), 91101 Trenčín, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke ). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

 

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný́ súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho a Reklamačným poriadkom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 8.8. 2022